ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พม.จ่ายค่าจัดการผู้สูงอายุ รายละ 3,000

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจั ดการ ตามประเพณีฉบับใหม่

โดยจะให้เงินสนับสนุนสงเคราะห์จั ดการ ตามประเพณี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาท ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจั ดการ ตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนา ในขณะถึงแก่ความตาย พร้อมหลักฐานต่างๆ ภายใน 6 เดือน

โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจั ดการ ตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ราชกิจจา

ราชกิจจา

ราชกิจจา

ราชกิจจา

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก