ท่องบทนี่ สวดทุกวันแบบสั้น 5-10นาที พร้อมแผ่เมตตา

การสวดมนต์นั้น เป็นสิ่งที่หลายๆท่าน ได้ปฏิบัติธรรม กันมาอย่างเนิ่นนาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็น ความสงบ เกิดเป็นความบริสุทธิ์ ทั้งยังเป็นวิธีการที่จะช่วยสะสมบุญบารมีให้เกิดขึ้น กับตัวเราด้วย สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตา ให้ผลบุญที่เราทำนี้ส่งไปถึงผู้ที่เราตั้งใจ ทำบุญไปให้ด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขมีความเบิกบ า น ใจและมีความ เจริญมากยิ่งๆขึ้นไป

ท่องบทสวดบทก่อนนอน

คำบูชา พระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

คำกราบพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ , ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ , สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ , ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

affaliate-2

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ , มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

สวดมนต์เสร็จในทุกๆครั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาเช้าหรือใน ช่วงเวลาก่อนนอน ห า ก มีเวลาแนะนำให้นั่งสมาธิต่อสักประมาณ 5-10 นาทีและทำการสวดแผ่เมตตา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำ จะช่วยเสริมบุญให้กับตนเอง มีชีวิตที่มีความ เจริญมากยิ่งๆขึ้นในทุกๆด้าน

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

affaliate-2

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

affaliate-2

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก รร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

ทำอย่างเป็นประจำ จะช่วยทำให้ ก า ร ดำเนินชีวิตนั้นมี ความราบรื่น ผลบุญที่เราได้ทำจะหนุนนำให้ชีวิตมี ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ใน ทุกๆด้าน

ขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ สาธุ

affaliate-2

error: Content is protected !!