สวดบทนี่ก่อนนอน แผ่เมตตาแบบสั้น ติดขัดเรื่องใดให้ขอ

ก่อนเข้านอน สิ่งที่ทำกันอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันนั้น กับการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อน น อ น เพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้น เกิดเป็นความสงบและยังได้ผลบุญอานิสงส์ที่เราได้จากก า ร สวดมนต์

สำหรับผลบุญที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นก า ร สวดมนต์ที่วัดหรือแม้แต่การส ว ด มนต์ที่บ้ า นด้วยตนเองในช่วงเวลาเช้าหรือในช่วงเวลาก่อนนอนนั้น ล้วนก็ได้ให้ ผลบุญที่ดีมากๆกับตัวเรา การสวดมนต์นั้นสิ่งแรก ที่ให้ผลอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เรามีสติมีสมาธิจิตใจ เกิดเป็น ค ว า ม สงบ

นอกจาก การสวดมนต์แล้วนั้น ให้นั่งสมาธิเพื่อ เป็นก า ร แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำแล้ว และเป็นการ ขอขมาในสิ่งที่เราได้ทำ ผิ ด พลาดไปทั้งในเรื่องที่ตั้งใจ และในเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเราทำอย่างเป็นประจำนั้น สะสมบุญอยู่บ่อยๆจะทำให้บุญที่เรามีช่วยหนุนนำ ชะ ต า ชีวิต ข อ งเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ปัญหาหนัก หนักที่เข้ามาก็ จะกลายเป็นสิ่งที่เรา สามารถผ่ า นพ้นไปได้ ด้วยดี.

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!