มีเงินเข้า ก็มีเงินอ อ ก ทุกทาง แก้ไขให้ถูกจะดี จะเก็บเงินได้มากขึ้น

มีเงินเข้า .ก็มีเงินอ อ ก ทุกทาง แก้ไขให้ถูกจะเก็บเงินดีขึ้น ได้มากขึ้น

ปัญหา ก า ร เงินที่ก้ มักจะเกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆ เป็นปัญหา ที่สร้างความกังวลใจ ให้กับใคร หลายๆคน มีเงินเข้า ม า ก็มีท า ง ออกอยู่เสมอ ทำงานได้รับเงินก็มีเรื่อง จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปอยู่เรื่อย ในทุกที ทำให้ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้ เลย ไม่มีเงิน เก็บออม เอาไว้ใช้ในอนาคตเ ล ย ปัญหาเรื่องก า รเงินนั้น คนโบราณ โบราณได้มีการบ อ ก กัน เอาไว้ว่า เป็นในเรื่อง ของก ร ร มเก่าที่ติดตัว เรามา โดยจะมี ด้วยกัน 2 เหตุ เป็นเหตุจากกร ร มเก่า ที่เราไม่สามารถกลับไป แก้ไขอะไร ได้

ในอดีตชาตินั้น ทำท า น มาไม่ครบ นั่นหมายถึงว่าเว ล า ที่เราจะทำทานจะยังคงมีจิตที่คิด เสียด า ย ในสิ่งที่ทำไปอยู่ เช่น ตั้งใจที่จะทำ ท า น
ด้วย อาหาร ค า ว หวาน 4 อย่างผลไม้ 5 อย่าง แต่พอถึง เ ว ล าทำจริงๆแล้วก็รู้สึก เสียด า ย และได้ลดปริมาณ ลดน้อยลง

เนื่องจาก ในสาเหตุที่ 2 นั้นมาจ า ก วัตถุทานที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นหมายความ ถึงว่า เงินที่เราได้รับมานั้น มาจ า ก สิ่งที่ไม่ดี

และด้วยสาเหตุนี้เ อ ง บุญกุศลที่ได้ทำมาจึงมีลักษณะที่อยู่ในแบบ ครึ่งๆ ครึ่งกลางๆ เดี๋ยวมีเงินเดี๋ยว เดียวก็ไม่มีเงิน มองไปท า ง ไหนก็ไม่มีคนคอยช่วย เหลือ เขาว่ากันว่าเป็น เพราะเจ้ากร ร มนายเวรหรือเคยเป็นเจ้าของวัตถุท า น ที่เราเคยได้ไป เบียด เบียนมา

หลายคนคงจะเ ค ย ได้ยินมาว่า การทำบุญสะสมค ว า ม ดี สร้างความดีในปัจจุบันนี้จะส่ง ผ ล ในการหนุน นำด ว ง ชะตาชีวิตให้ดี ยิ่งๆขึ้นไปอีก ปัญหาใหญ่ๆที่เข้ามานั้น ก็จะเ บ า ลง ก็จะช่วยนำพา ให้ชีวิตของเรานั้น พ บ เ จอแต่ความสุข และ ความเจริญ และก า ร ทำบุญนั้นเราก็ยังสามารถทำ ได้ด้วยตัวเองในทุกๆ ที่และทุกๆ เวลา บุญใหญ่ที่เรานั้น จะสามารถทำ ได้อย่างง่ายๆด้วยตัวเองนั่น ก็คือ ธร ร ม ทาน และ อภัยทาน

ธรรมทาน คือ ความรู้ที่เรามีนั้น นำไปสร้างประโยชน์ให้กับ ตน เ อ งได้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น คนรอบๆ ข้างได้ ไปพูดคุยหรือช่วยปลอบให้ผู้อื่นได้พ้นจากความทุ ก ข์ การพูดให้ กำลังใจ ให้เขามีใ จที่จะสู้ชีวิต หรือก า ร ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ ให้กับผู้อื่น เป็นการ บ อ ก บุญ แบ่งบุญให้กับผู้อื่นด้วย

affaliate-2

อภัยท า น เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เ ร า จะสามารถทำได้ด้วย ตัวเอง คนอื่นไม่สมารถทำแทนได้ และ ไม่ต้อง เสียเงินเสียทอง โดยใช้ใจ เ ร า เท่านั้นที่เอง จะทำได้นั่นคือ การปล่อย ว า ง การ ไม่โ ก รธเคือง การอภัย กับทุกสิ่งอย่างกับคน ร อ บ ข้าง นั่นจะทำให้ตัวเรานั้น พ้นจากความ ทุ ก ข์ใดๆทั้งปวง ห า ก เราทำได้ตัวเราก็จะมีความสุข มีจิตใจ ที่นิ่งส ง บ ค้นพบความสุขได้จ า ก สิ่งเล็กๆรอบตัว ให้ อโห สิกร ร ม ไม่ติดค้างกัน เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขที่แท้จริงได้

กา ร ทำบุญในทุกๆครั้งนั้น เมื่อทำเสร็จแล้ว ควร หมั่นก ร ว ด น้ำอุทิศส่วนบุญกุศลที่เรา ได้ทำ ให้กับเจ้า กร ร มนายเวร ให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ที่ได้ทำ จะช่วยหนุนนำให้ ชีวิตของ เ ร า ให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ ทำสิ่งใด ก็มัก จะประสบผลสำเร็จ การเงิน การงานดียิ่งๆขึ้น มีเงินมี ท อ งเก็บเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต.

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!