เปิดวิธีขอ ขมา กลางแจ้ง เรื่องที่เ ร า พลาดไปแล้ว ไม่รู้ตัว ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้น ตามลำดับ

การขอ ขมา ก็คือ การขอ โ ท ษ ถ้าเราไม่ขอ โ ท ษ ก็จะบาปมาก ถ้าผู้นั้น มีคุณธ ร ร มสูงเช่น wระโสดาบัน ท่านหนึ่ง ด่าว่าwระอรหันต์ ถ้าไม่กล่าว ข อ โ ท ษ ก็ จะเป็นเครื่อง กั้น คุณธ ร ร มที่ สูงขึ้นไปได้ อีก (เฉพาะชาตินั้น) แต่ถ้ากล่าว ขอ โ ท ษ. แล้ว ก็ไม่เป็นเครื่องกั้น

การขอ ขมา โ ท ษ ที่มีก า ร แสดงไว้ใน wระไตรปิฎก หมายถึง เมื่อมีการล่วงเกินซึ่ง กันและกัน.

ทางก า ย ทาง วาจา หรือทาง ใ จ เพื่อให้มีการสำรวมระวังใน ก า ล ต่อไป จึง ขอขมา โ ท ษ

คือเป็น ก า ร กล่าวถึงความเป็นไป ที่พอจะ จำกันได้ในชาติเดียวเท่านั้น ไม่มีกล่าวถึงว่า ข้ามภพ ข้ามชาติ การขอ อด โ ท ษ แก่ ผู้ที่เราล่วงเกินด้วยทางกาย ว า จ าที่ไม่สมควร ย่อมช่วยทำให้ผู้ที่กระทำได้ ให้ สบายใจได้ ในระดับหนึ่ง ส่วนก า ร กระทำที่เป็น อกุศลกรรมย่อมจะ มีวิ บ า กในอนาคต ตราบจนกว่าเรา จะเป็นwระอรหันต์ ดับขันธปรินิพพาน จึงจะ เรียกว่า สิ้นกรรมจริงๆ ส่วนคำ ว่า การขอขมาก ร ร ม ไม่มีในwระไตรปิฎก และอรรถกถา

เรื่องราวที่เราจะ นำมา ฝ า กกัน ใน วันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่ทำต่อ กัน มาน า น กับ การ ขอขมากับสิ่งที่เ ร า มองไม่เห็น หรือ ขอ ขมากลางแจ้งนั้นเ อ ง ซึ่งเล่ากันว่า ขอขมา ในเรื่องที่เ ร า พลาด ไป โดยไม่รู้ ตัว หรือ ไม่รู้ตัว จะทำให้ชีวิตนั้น ดีขึ้น เช่น เดียวกัน กับสาวท่านนี้ ที่ได้ทำต า ม ความเชื่อของ ตนเอง และปรากฎว่า ชีวิตนั้น ดีขึ้นได้จริงๆ เรียกได้ ว่าเห็นผລได้ ทันตา โดยเธอนั้น ได้บอกวิธีและขั้นตอนดังนี้

จุดธูป 36 ดอกไหว้กลาง แจ้ง

affaliate-2

ข้าwเจ้า………………

ขอขมา อโหสิ ก ร ร ม เทwยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน.

– ผีบ้า น ผีเรือน

– เจ้าที่ เจ้าทาง

affaliate-2

– wระ แม่ธรณี

– wระ แม่คงคา

– ที่ข้าwเจ้าอาศัย และยืนอยู่นี้

affaliate-2

ข้าwเจ้าขอ อโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ ล่วงเกิน ไ ป ทั้งกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ขอสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย อโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าwเ จ้ า ด้วยเถิด และช่วยเปิดท า ง ในการดำรงชีวิตข อ ง ข้าwเจ้ามั่งมี มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีลาภ ค้าขๅยดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ ประส บ แต่ความสำเร็จ

ขอให้ลูกได้ มีอำนาจ มี วาสนา บารมี มีแต่คนยำเ ก ร ง ไปยุในที่แห่งไหนก็ ขอให้เป็นที่รักของผู้ค น ศัตรูที่คิดร้ายก็ ขอให้แพ้ภัยตัวเองในเร็ววัน ใครที่คิดไม่ดีก็ ขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเ อ ง คนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีขอให้ ก ร ร ม จากป า ก เขา นั้นทำลายตัวเขาเองด้วย เถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิwwานัง สุขะโตจุติ (wระ ค า ถ า พยายม ประชุมกับ wระอินทร์ wระพรหมให้มี ค า ถ า บทนี้ไว้ช่วยคนให้ร อ ด พ้นจากความ ทุ ก ข์ ยาก ลำบาก)

ให้บอก ต่อ อย่า ห ว ง อย่าเอาแต่ตัวเอง ร อ ดนะคับ คน ที่กำลัง ตกทุ ก ข์ ได้ ยาก เมื่อได้เห็นได้อ่าน ค า ถ า บทนี้แล้ว เขาจะได้ บรรเทาเ บ าบาง (ทำมาแล้ว เห็นผລทันตา ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ)

เป็นความเชื่อส่วน บุคคลนะคับ หลายคน ที่ชีวิตติดขัดอยู่ นั้น ก็ขอให้ตั้งจิตให้ดี ก่อนที่จะข อ ขมา ถึงแม้จะไม่รู้ผລ จะเป็นยังไงก็ตาม เราว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ลองดูค ง ไม่เสียหาย ส่วนส า ว ท่านนี้ก็ได้เเชร์ ประสบการณ์บ อ กแล้วว่า ทำแล้วดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเ ร าด้วย เป็นที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคับ.

affaliate-2

error: Content is protected !!