ชายผ้าถุงแม่ ข อ งขลัง พุ ท ธ คุณ ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้โดย ไม่ต้องปลุกเสกเลย

ในเรื่องของ ความเชื่อที่เกี่ยวโยง กับแม่นั้น เชื่อกันว่า “ผ้าถุง” ข อ ง แม่ จะสามารถแก้อาถรรพ์คุณไสยได้อย่างชะงักนัก โดยในสมัยโบราณผู้ชายจะถูกเกณฑ์ไป เป็นทหารนั ก ร บ วัตถุ ม ง ค ล ที่ใช้เรียกขวัญและ กำลังใจนั้น ทำให้แคล้วคลาด ป ล อ ด ภัย ก็คือ “ชายผ้าถุงแม่” ที่ฉีกไปมัดแขน หรือ พกติดตัว…

ส่วนในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่า คนส่วนใหญ่จะ ไม่เชื่อเรื่อง คุณไสย แต่ก็ยังมี ค น ส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ามีอยู่ จริง อย่างผู้ช า ย ที่มีภรรยาแล้ว ทิ้งลูกทิ้งเมียไปห ล ง เมียน้อย เราก็คงเคยเห็น และเคยได้ยินว่าผู้ช า ย คนนั้นโดนของ โดนคุณไสย ซึ่งจะโดนหรือ ไม่นั้น เราไม่อาจจะต อ บได้เลย แต่การแก้อาถรรพ์นั้นคนโบราณกล่าวไว้ว่า. นิยมใช้ “ผ้าถุงแม่” ให้ผู้ชายคน นั้นลอด เพื่อถอนอาถรรพ์ แก้คุณไสยที่อ า จ จะโดนกระทำมา…

ในสมัยก่อนเ ว ล า ที่จะ ไปออกรบ โดยชายไทย ในสมัยโบราณนั้น ได้มีความเชื่อว่า ห า ก ขอเศษผ้าถุงแม่ไปติดตัว หรือขอช า น หมากของพ่อสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ คุ้มครองภัยและเป็นเครื่องร า ง ชั้นดี ดังเรื่องของ พ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้ เมื่อปี 2553 มีความว่า

โดยเป็นเรื่องร า ว ของหนุ่มคนหนึ่งที่ เรียนจ บ ชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์ เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยที่ ดีเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ทั้งครอบครัว นั้นก็ประสบกับ ความสำเร็จในหน้าที่ก า รงานจน สามารถเลื่อนขั้น เป็นหน้าห้องข อ ง ปลัดกระทรวง อีกทั้งยังมี นิสัยขยัน วันหยุดก็จะไป เปิดท้ายรถขายของ ทำ งา น ไม่เคยหยุดหารายได้ ตลอด และด้วยค ว า ม ชอบค้าขายและบวกกับ มีคนมาติดต่อให้ไป เป็นผู้จัดก า ร ร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ หนุ่มรายนี้ตัดสินใจลาออกจากราช ก า รใน ทันที

ซึ่งก่อนอ อ ก เดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่ช่วย อวยพร ให้ ประสบพบแต่ความสำเร็จด้วดี และขอเอาชายผ้าถุงแม่ไ ป เป็นวัตถุ ม ง ค ล ที่ระลึก จาก นั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหาร ได้ปีเศษ และมีคนเสนอข า ย กิจการให้กับเขา เ ข า เลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของตัวเอง ทุกๆอย่าง และอบรม กิริยามารยาท พนง. ต้อนรับ ในร้านด้วยตนเอง เขาจึง ประสบความสำเร็จเพียงเวลาแค่ ๓ ปี เท่านั้น อีกทั้งยังส่ง เ งิ น มาให้แม่อี กด้วย และปลูกบ้านให้แม่หลังง า ม ที่เมืองไทยพร้อมยังสร้างบ้าน ที่อเมริกาอีกด้วย

affaliate-2

ชายคนนี้ ทุกครั้งที่ทำอะไรนั้น เขาต้องก า รกุศลอันใดก็จะนึกพ่อแม่ ก่อนอยู่ เสมอๆ และดูแลท่าน ให้ เ งิ น ท่านทุกเดือน ให้ไม่ขาด แม่ผู้รับ เ งิ น แทนคุณจ า ก ลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองก า รกุศลให้ลูกรัก ในทุกๆวัน อธิษฐานให้ลูกนั้น เจริญรุ่งเรือง และประ ส บ ความสำเร็จ เป็นที่เมตตารักใคร่ของ ค น ทั่วไปปราศจ า ก อุปสรรคภยันตราย ใดๆ ทั้งปวง

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ สารวัตรโต พ.ต.อ.(พิเศษ) พีระ บุญเลี้ยง กับเรื่องเล่า “ปาฏิหาริย์แห่ง ชายผ้าถุงแม่” เคยเล่าเรื่องราวให้ฟัง ผ่ า นสื่อ “คมชัดลึก” ว่า

ในสมัยที่อาสาสมัครลง ไปปฏิบัติหน้าที่ใน อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระหว่างการ ออกปฏิบัติหน้าที่ เข้าแผน ถูกซุ่ม ยิ ง ประมาณตอนทุ่มเศษๆ กระสุนปืนเอ็ม ๑๖ ฝังหัวเข้า กะโหลก คิ้วขาด จากนั้นก็ ถูกส่งมา รั ก ษ า ตัว ที่รพ.wระมงกุฎเกล้าฯที่ กทม. ประมาณ ๖ เดือน จึงหายเกือบเป็น ปกติ เwราะกระสุนปืนยัง ไม่ได้ถูก ผ่ า ออก จากนั้น ก็ถูกย้ายให้ม า ประจำการ ที่ กทม. ให้หลังจากนั้น อีกประมาณ ๕ ปี กระสุนปืนที่ค้างในกะโหลกจึงถูกขับ ออกจากร่างกายโดยธรรมชาติ

affaliate-2

ด้วยเหตุที่เป็นนักเรียนน า ย ร้อยจบใหม่นั้น ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จัก ร ว ม ทั้งไม่รู้จักใคร ในวงการwระเครื่องเลย เรื่องเครื่องรางของ ขลังและwระเครื่องดีๆ ที่เขาว่า ค ง กระพันชาตรี เหนียว และแคล้วคลาด นี่ก็ ไม่ต้องพูดถึง เwราะไม่มีใครให้ และไม่รู้จะห า มาจ า ก ที่ไหน แต่มีเรื่องเล่าของทหารและรุ่นพี่ๆ เรื่องปาฏิหาริย์แห่งชาย ผ้าถุงแม่ว่า เครื่องรางที่ดีที่สุด คือ ชาย ผ้าถุงของแม่ ที่เข้มขลังโดย ไม่ต้องปลุกเสก

“เครื่องร า ง ที่ดีที่สุดคือ ชายผ้าถุงข อ ง แม่ที่เข้มขลังโดยไม่ต้องผ่านการ ปลุกเสก ก่อนที่จะลงไป ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไปกราบลา ขอพรรวมทั้งขอชายผ้าถุงของท่าน ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อว่าชายผ้าถุงข อ ง แม่แสดงปาฏิหาริย์จริงๆ”

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สารวัตรโตยึดปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือ สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืน และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ ให้ฟังเพื่อ เป็นเครื่องยืนยันว่า เทพเจ้า แห่งความสำเร็จข อ ง ทุกๆ คนอยู่ ภาย ในบ้านเป็นมนุษย์เดินดิน กินข้าวธรรมดานี่เอง อยู่ในบ้านของเ ร า ไม่ใช่เทวดาที่ไหน ฉะ นั้นลูกทั้งหลาย ที่ยังมีพ่อแม่ก็ค ว ร ที่จะดูแล ต อ บ แทนท่านให้ดี ให้ ท่านสุขก า ย สบายใจ ด้วยการกระทำของ ตนแล้ว สิ่งที่นึกไม่ถึง ว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายนั้นก็ จะบังเกิดขึ้นกับตนเอง

affaliate-2

เห็นไหมว่า…ความเชื่อของ คนสมัยโบร า ณ ก็ยังมุ่งมั่นถึงwระคุณแม่ อันยิ่งใหญ่ ที่ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม แค่ได้พ ก “ชายผ้าถุงแม่” ออกศึก ก็แคล้วคลาด หรือ “ลอด ผ้าถุงแม่” เพื่อแก้ไขสิ่งชั่วร้ายให้อ อ ก จากตัวลูกๆ ซึ่งล้วนแล้ว แต่ส อ ด แทรกคำสอนให้ลูกมี “ความกตัญญูกตเวที” ต่อบิดา-มารดาทั้งสิ้น

เหนือสิ่ง อื่นใดนั้นก็ คือ “การรู้คุณบิดามารดา” ส่วนประก อ บ อื่นๆ ที่แนะนำไป ไม่ว่าจะเป็น “บทสวด” หรือวิธีใช้ “ผ้าถุงแม่” ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก็อยู่ที่วิจารณญาณ ข อ งแต่ละคน…

บทบูชาพ่อแม่

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

ค า ถ า บูชา บุพการีเสริม ม ง ค ล ชีวิต เจริญก้าวหน้า-ไม่ต่ำตม … สามารถ สวดบูชาได้ทุกๆวัน มีดังนี้

อิมินาสักกาเรนะ ข้าพเจ้าขอกราบสักการะบูชา อันwระบิดร มารดา ตัวข้าพเจ้า ขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา wระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าพเจ้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจน สิ้นดวงชีวา ขอ ปวงเทพไท้ รั ก ษ า อัน wระบิดรมารดาข อ ง ข้าพเจ้า เทอญ…

จากนั้นสวด ต่อว่า…

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

และปิดท้ายด้วย ค า ถ า …

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

และหลังสวดมนต์ก่อนกรวดน้ำ ควรสวดบทขอขมา ดังนี้

วันทามิ พุทธัง สัwwะเมโท สังขะมะทะเมพันเต

วันทามิ ธัมมัง สัwwะเมโท สังขะมะทะเมพันเต

วันทามิ สังฆัง สัwwะเมโท สังขะมะทะเมพันเต

วันทามิ มาตา ปิตุนัง สัwwะเมโท สังขะมะทะเมพันเต

วันทามิ อาจาริยัง สัwwะเมโท สังขะมะทะเมพันเต

จากนั้นก็ ก้มกราบ 5 ครั้ง…

affaliate-2

error: Content is protected !!