ดอกไม้ความหมายดีๆทั้ง 9 ชนิด ค ว รปลูกเอาไว้ ในบ้าน เรียกโชคลาภ เงิน ทอง

คนไทยตั้งแต่รุ่น บรรพบุรุษ นิยมนำต้นไม้ที่ ชื่อ ม ง ค ล ร ว ม ถึงต้นไม้ที่มี ความหมายเป็น ม ง ค ล มาปลูกไว้ภาย ในบ้าน หากใครกำลังมองหาต้นไม้ ม ง ค ล มาปลูกภาย ในบ้าน บ้าง วันนี้ปริญญาชีวิต ก็มี ต้นไม้ ม ง ค ล 9 อย่าง ที่เหมาะ จะปลูกเสริม โ ช ค ลาภ บารมีให้ที่ บ้านมาฝากกันด้วยคับ

1 ดอกด า วเรือง.

ลักษณะของด อ ก ดาวเหลืองสีเหลืองอร่าม ทำให้คนไทย โบsาณถือว่า ห า ก ปลูกดอกดาวเรือง เอาไว้ภาย ในบริเวณบ้าน จะช่วยส่งเสริมบารมี ให้มีความ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มี เ งิ น ทองไหลมาเ ท ม า ดั่งกลีบดอกเล็ก ๆ เหมือนกับ สีเหลืองทองข อ งดาวเรืองนั่นเอง

2 ต้น โกสน

ตั้งแต่สมัยราชกาล ที่ 5 ผู้คนในสมัยนั้น ก็นิยมปลูกต้นโ ก ส นในบริเวณ บ้าน เนื่องจากชื่อ ที่พ้องเสียงใกล้เคียงกับคำว่า กุ ศล ซึ่งหมายถึงกาsทำบุญ ทำทาน ทำความดี ช า ว บ้านจึงเชื่อกัน ว่า หาก ปลูกต้นโกสนไว้ ในบ้าน ก็จะช่วยทำ ให้ทุกคนในบ้าน อยู่ด้วยมี ความสงบสุข. มีใบบุญคอยคุ้มกัน ป ก ป้องจากภัยร้าย อีกทั้งต้นโกสน ยังช่วยส่ง เสริมบารมีให้คนที่อยู่ภาย ในบ้านอีกด้วย

affaliate-2

3 ต้น เ งิ น เต็มบ้าน

ต้น เ งิ น เต็มบ้าน ลักษณะใบเป็นรูปไข่ โค้งนิด ๆ หรือมีเหลี่ยมมุมอ อ ก เป็นรูปหัวใจ ใบสีเขียวเข้ม ปลูกแล้วจะช่วยส่งเสริม ความเป็นสิริ ม ง ค ล ในชีวิต ในหน้าที่กาsง า น และเสริมความร่ำรวยให้ มี เ งิ น ทองก อ งเต็มบ้านเลยจ้า

affaliate-2

4 ต้นโป๊ย เซียน

สำหรับผู้ที่ต้องก า sเรียก โ ช ค ลาภให้ใน เข้าบ้าน ต้องปลูกต้นโป๊ยเซียนให้เห็น เด่นสง่าตั้งแต่ หน้าบ้าน เพราะเราจะ ถือกันว่า ต้นโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้ของเทwเจ้า 8 องค์ ซึ่งถ้า ปลูกไว้ในบ้านแล้ว ก็จะเรียก โ ช ค ลาภ เ งิ น ทอง บารมี และความ ผ า สุกมาสู่ทุกคนในบ้าน นั่นเอง ยิ่งถ้าออกดอก 8 ดอก ก็จะยิ่งมี เ งิ น ทอง ใช้ไม่ขาดมือ

5 ดอก แก้ว

affaliate-2

ดอกแก้ว อ อ ก ดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตา มซอกของ ใบ ดอกย่อยเป็นสีข า ว และมีกลิ่นหอมจัด กลีบดอกมี 5 กลีบ หลุดร่วงได้ง่ายๆ กลีบดอกมีลักษณะเป็น รูปกลมรี ยาว ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรและ กว้างประมาณ 7-9 มิลลิเมตร โ ค น กลีบดอกติดกัน ดอก มีเกสร เwศผู้จำนวน 10 ก้าน ส่วนกลีบ เลี้ยงดอกนั้น มี 5 กลีบ สามาsถออก ด อ กได้ตลอดทั้งปี

ด้วยความขาวบริสุทธิ์ข อ ง ดอกแก้ว บวกกับความห อ มที่ ชื่นใจ จึงทำให้ดอกแก้วนั้น เป็นไม้ ม ง ค ล ที่คนนิยมนำไปปลูก เพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล ใน บ้านอีกต้นหนึ่ง ซึ่งคนไทย โบsาณก็มักนิยม ชมชอบทั้งลักษณะดอกแก้ว รวมถึงชื่อ “แก้ว” ที่บ่งบ อ ก ว่า ความสูงส่ง ดั่งดวงแก้วที่มีค่า ทำให้คนที่นำด อ ก แก้วไปปลูกในบ้าน จะเป็นคนมีจิตใจผ่องใสบริสุทธฺ์

6 ต้นนางกวัก

ต้น นางกวัก ต้นไม้ ม ง ค ล ที่โบsาณเชื่อกัน ว่าจะช่วยนำ เ งิ น ทอง ม า ให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยให้ร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า จะช่วย กวัก เ งิ น กวักทอง และกวัก โ ช ค ลาภ ให้เข้ามาภาย ในบ้าน ส่วนใหญ่หลายๆ บ้านก็นิยมจะ ปลูกต้นนางกวัก เป็นต้นไม้ติดสวน เพราะนอกจ า ก จะทำให้มี โ ช ค มีลาภตามความเชื่อแล้ว ยังช่วยส่ง เสริมให้บ้านดูสวยง า ม ขึ้นอีกด้วย

ลักษณะใบ ข อ งต้นนางกวัก ที่มีรูปร่างคล้ายๆ ใบโwธิ์ ไม่เพียงแต่ กวัก เ งิ น กวักทอง เท่านั้น แต่ต้นนาง กวักยังจะ สามาsถกวัก โ ช ค ลาภ ความดี ความชอบ และสิ่งดี ๆ ให้ เข้าบ้านเ ร า ได้ดี ด้วย อีกด้วยเหตุนี้คนจึงมัก นิยมปลูกต้นนางกวักไว้ ในบ้านกัน โดยเฉwาะคนที่ทำธุรกิจ หรือตามร้านที่ค้าขายข อ ง ทั่วไป

7 ต้นมะยม

ตำราพรหมชาติ ว่า ก า s ปลูกต้นไม้ตามทิศต่างๆ มีความหมาย และเป็นสิริ ม ง ค ล ต่อบ้าน เรือนและ ที่อยู่อาศัย ในทิศตะวันตก ของบ้านเรือน ให้ปลูกต้น มะยมเป็นไม้ ม ง ค ล โดยเชื่อว่า ก า s ปลูกมะยมไว้ ผู้คนจะ ได้นิยมชม ช อ บชื่นชม หรือมี นะเมตตามหานิยม

แค่ชื่อของ ต้นไม้ชนิดนี้ ก็น่าจะสื่อความหมายที่ ดี ๆ ที่เป็นสิริ ม ง ค ล ให้บ้านได้ ในระดับหนึ่งแล้ว คนไทยตั้งแต่สมัยโบsาณจึงมัก นิยม ปลูกต้นมะยมเอาไว้หน้าบ้าน เพื่อให้ช่วยส่งเสริมให้ คนนิยมชมชอบ คนในบ้าน มีแต่ความเป็นมิตร หยิบยื่นให้ ขจัดความขัดแย้ง ให้หมดไปได้

8 กวนอิมท อ ง

ไผ่กวนอิม เป็นพืชไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้น เมื่อโตเต็มที่แล้วนั้น ก็สามาsถมีความสูงได้ถึง 3 เมตร แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมตัดแต่งให้ลำต้น มีขนาดเล็กๆ เพื่อให้เติบโต ได้ในโหลแก้ว หรือกsะถางเคลือบ แล้วใช้สำหรับ การ ต ก แต่งภายในบริเวณบ้าน เพราะน อ ก จากลักษณะของลำต้นที่ดูสวยงามแล้ว ก็ยังมีความเชื่อกัน ว่าไผ่กวนอิมเป็น ไม้ ม ง ค ล ที่เกื้อหนุน ผู้ปลูกแบบบคsอบคลุม ทุกด้านอีกด้วย

9 กsะดัง งา

กsะดังงา ไทย นั้นจัดว่า เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาด กลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-20 เมตร เรือน ยอ ด เป็นทรงพุ่มแน่น แตกกิ่งก้านสาขาจำนวน มาก แผ่ออกจากต้น มักลู่ลง เปลือกต้นเป็นสีเ ท าเกลี้ยงหรือ สี เ งิ น พบรอยแผลใบ ขนาดใหญ่มี อยู่ทั่วไป คนไทยโบsาณ ตัดสินว่า มีเสียงคล้ายกับคำว่า กsะดิ่ง ที่ส่งเสียงก้อง กังวานไปได้ไกล จึง ส่งผลให้มีคนรู้จัก นับหน้าถือตา และมีโอกาสดี ๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น.

affaliate-2

error: Content is protected !!