อาจารย์ ขยำ ธนบัตร ‘จนยับ ยู่ยี่ แล้ว ถามว่า “มีใครอยาก ได้ไหม”

อำนาจ การ ซื้อสินค้าหรือ บริการข อ งเงินแต่ละหน่วย ซึ่งพิจารณาได้จ า ก ดัชนี ร า ค า สินค้า กล่าว คือ ถ้า ร า ค า สินค้าสูง ขึ้นแสดงว่า ค่าข อ ง เงินลดลง ถ้า ร า ค า สินค้าลดลง แสดงว่า ค่าของเงินนั้น เพิ่มขึ้น ค่าของเงิน จึงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ ตรงกันข้าม (ผกผัน) กับ ร า ค า สินค้าเส ม อ

ธนบัตรใ บ ละ 1,OOO อาจารย์ เอาออก มา ให้นักศึกษาดู แล้วถามว่า มีใครอ ย า กได้บ้างไหม นักศึกษาทุกคน นั้น ยกมือขึ้น

อาจารย์จึงขยำ ธนบัตร ใบนั้น’จนยับยู่ยี่ แล้วจึง ถามอีกครั้งว่า”มีใคร ยังอ ย า กได้ ธนบัตรใบนี้อยู่อีก หรือไม่ ทุกคนก็ ยังยกมือขึ้นเหมือนเดิม

อาจารย์เลย ถามต่ออีก ว่า ถ้าสมมุติว่าธนบัตรใบนี้นั้น ถูกทิ้งอยู่บนพื้น แล้วก็ มีคนเยียบย่ำ จนสกปรกยังจะมี ใครอ ย า กได้อยู่ อีกหรือป่าว

นั้น คือสิ่งมีค่า ที่พวกเธอนั้น ได้เรียนรู้ ไม่ว่าเธอ จะทำอะไร กับธนบัตรใบนี้ก้ตาม มันก็ยังคงมีค่า มี ร า ค า 1,OOO บาท อยู่เสมอ

affaliate-2

ชีวิตคนเราก็เช่นกันเอง บางครั้ง เราอ า จ จะถูกทอดทิ้ง ถูกใครต่อใครนั้น. ซ้ำเติม เหยียบย่ำ ถูกบด ขยี่ ยับเยิน เพราะผิดพลาด ในการเดินของชีวิตจน ทำให้เ ธ อ เกิดความรู้สึกว่า ตัวเองนั้น ไร้ค่า

แต่รู้ไหมว่า อะไรเกิดขึ้น “เธอก็ยังมีคุณค่าของความเป็นคนอยู่เสมอ ไม่ว่าเธอจะ สะอ า ด เ อี่ยมหรือยับยู่ยี่ก้ตามที” ตัวเรามีค่าที่สุดเสมอ.

วันนี้อาจจะเป็น เหมือนหมาจน ต ร อ ก แต่ก็ ใช่ว่าจะไม่มีพรุ่งนี้ จงจด จำไว้ว่า อย่าดูถูกตัวเอง

1 ค่าของ คนอยู่่ที่ผลของ ง า น​

affaliate-2

2 ค่าของ สันดานนั้น อยู่ที่การกระทำ​.

3 ค่าของ เงินต่ำอยู่ที่ผ ล ของเศรษฐกิจ​

4 ค่าของ ชีวิตอยู่ที่ก า รดำเนิน

affaliate-2

ครูสอนให้เด็กได้เข้าใจคุณค่าของความเป็นคนที่ ดี.มันก็ถุกอยู่ แล้ว.เปรียบเทียบ ให้เห็นว่าแบงค์พันนั้น ถึงเราจะขยำทิ้งมันแค่ไหน ก็ยังคงมี ร า ค า อยู่หนึ่งพันเหมือน เ ดิ ม.สอนให้เห็นค่าข อ ง ความที่เป็นคนที่ดีคับ

ค่าของเงิน หรือ มูลค่าข อ ง เงิน นั้นหมายถึง อำนาจในการ ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ หรืออำนาจ ในการแลกเปลี่ยนเงิน ต ร าระหว่างประเทศ ค่าของเงิน จึงแบ่งออกได้ เป็น 2 ลักษณะคือ

1 ค่าของ เงินภ า ย ใน หมายถึง อำนาจที่ ซื้อสินค้าหรือบริการข อ ง เงินแต่ละหน่วย ซึ่งพิจารณาได้จาก ดัชนี ร า ค า สินค้า กล่าวคือ ถ้า ร า ค า สินค้าสูงขึ้น แสดงว่า ค่าของเงินจะลดลง ถ้า ร า ค า สินค้า ลดลง แสดงว่า ค่าของ เงินเพิ่มขึ้น ค่าของเงิน จึงเปลี่ยนแปลงไป ในทิศทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับ ร า ค า สินค้าอยู่ เสมอ

2 ค่าของเงินภาย นอก หมายถึง อำนาจในการแลกเปลี่ยนเงินต ร าระหว่างประเทศ หรือ ร า ค า ข อ ง เงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อคิดเป็น ร า ค า ของ เงินตราสกุลอื่น ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ เช่น เดิมเงิน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 25 บาท ต่อมา เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 39 บาท แสดงว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น เพิ่มขึ้น แต่ค่าเงินบาทจะ ลดลง เป็นต้น กล่าวโดยสรุปแล้ว การแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ถ้าต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น แสดงว่า ค่าเงินจะ ลดลงหรือเงินอ่อนตัว แต่ถ้าจ่ายเงินน้อยลงจากเดิม แสดงว่าค่าเงินจะ เพิ่มขึ้น หรือค่าเงินแข็งตัว

affaliate-2

error: Content is protected !!