รู้แล้ว บ อ กต่อ 6 เอกสารนี้ ถ้าห า ย แล้ว ไม่ต้องแจ้งความ ไปทำใหม่ได้ เ ล ย

รู้แล้ว บ อ ก ต่อ เอกสารห า ย ไม่ต้องมาแจ้ง ความ ให้เสียเวลาเลย สามารถไปข อ สามารถ ทำใหม่ได้ทันที เมื่อรู้ว่าห า ย กับ 6 เอกสารถ้าหายจะ ต้องรีบทำใหม่ ทันที เพื่อป้องกันก า ร แอบอ้างในการกระทำความที่จะ ผิดหลอก ล ว งผู้อื่น

ทะเบียนบ้าน : ทะเบียน บ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้รับผิดชอบ ที่ได้รับม อ บ อำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ จากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลยคับ

บัตรประชาชน : ให้ผู้ที่บัตรประชา ช น หายนั้นสมารถ สมารถ นำทะเบียนบ้านตัวจริง ไปดำเนินก า ร ทำบัตรใหม่ได้เ ล ย.

แผ่นป้าย ทะเบียนรถ : แผ่นป้าย ทะเบียนรถ. ห า ย ให้นำสมุด คู่มือก า รจดทะเบียนรถนำไปแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย กรมก า รขนส่งทางบก
ดำเนินก า ร ทำใหม่ ได้เลย.

ใบอนุญาต ขับขี่ : ใบอนุญาตขับขี่ ห า ย ให้เรา นำบัตรประจำตัวประช า ช น ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่กัน ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งท า ง บก หรือสำนัก งานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่คุณ ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้นเอง หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบขับขี่ ตลอดชีพเหมือน เช่นเดิม

affaliate-2

บัตรประกัน สังคม : บัตรประกัน สังคม และบัตรรับร อ ง สิทธิรักษา พยาบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปดำเนินก า รทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือคุรจะ ติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทต น เ อ ง

บัตรประจำตัว ผู้เสียภาษี : บัตรประจำตัว ผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัว ประชา ช น/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการ ทำบัตรใหม่ได้เ ล ย ณ สำนักงานสรรพา ก รใน พื้นที่เขตของท่าน

อย่างไรก็ตามที การไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจนั้น เหมือนเป็นหลักฐานที่ ยืนยันว่า เอกสารตัว นี้ไม่ได้อยู่ใน ความครอบครองข อ งเราแล้ว ถ้าถูกนำเอาไปใช้ ที่อื่น เราก็จะ สามารถเอาเอกส า ร ไปอ้างได้ว่า เรา ไม่ได้ทำ เพราะเอกสารนั้น ได้หายไปก่อนหน้านี้แล้วว่า สำหรับ ที่ต้องหลักฐานที่จะ ต้องใช้เพื่ออ อ ก บัตรใหม่ คนกำหนดจะเป็นหน่วยง า น ที่ออกบัตรไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นะคับ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!