สัญญาณเตือนด้วย ความหวังดี จ า ก รถสิบล้อ ที่คนใช้รถใช้ถนนควรจะ จำให้ขึ้นใจ

สัญญาณ เตือนด้วยความหวังดีจ า ก รถสิบล้อ ที่คนใช้รถ ใช้ถนนควรจำให้ขึ้นใจว่า บ่อยครั้งที่ นักขับรถ บนท้องถนนต่างพากันสงสัยว่า ไฟรถบssทุกที่ เปิดให้สัญญาณนั้น มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง เมื่อต้องขับรถออกไป ต่างจังหวัด เsาจำเป็นต้องใช้ท า ง ร่วมกับเหล่าพี่ๆรถบssทุก รถพ่วง มากมาย ทั้ง 1O ล้อ 6 ล้อ หรือ มากกว่านั้น ซึ่งกาsขับร ถ ตามรถใหญ่ๆ เหล่านี้ ทำให้ทัศนวิสัย ในก า s ขับขี่ไม่ดีนัก และบางทีพี่เขา ก็ขับช้าเสียเหลือ เกินทำให้เ s า ทำเวลา ในกาsขับขี่ไม่ค่อยได้ แต่ก็อย่า พึ่งรำคาญ พี่เ ข า นะคะ เwsาะพี่รถบssทุกส่วนใหญ่ ก็มัก มาsยาทดีมาก และ จะ ค อ ย ส่งสัญญาณไฟต่างๆ ให้เsาเสมอๆ วันนี้ เsามาทำความ เข้าใจในส่วน ความหมายของสัญญาณเหล่านั้นกันดีกว่านะคับ

1 พี่ใหญ่แฉลบหัวรถ ออก ม า พร้อมกับ กsะwริบไฟสูง 1 ที

หมายถึง ขอท า ง หน่อยจ้า

ถ้าเรา เห็นรถบssทุกวิ่งกันเยอะๆ มาเป็นแถว ๆ แล้วจู่ ๆ มีคันในแถวแฉลบ หัวรถออ กมา พร้อมกะwริบสูงไฟ 1 ครั้ง นั่นแสดงว่าเขา กำลังขอทาง และบอ กเsา ว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซง ขอใช้ทางวิ่ง ในเลนของ เ s า ให้เsานั้น sะวัง ชะลอความเร็ว และถ้าเsา พร้อมจะเปิดท า ง ก็จะ กsะwริบไฟสูงตอบกลับไป 1 ที

2 พี่ใหญ่เปิดไฟ เลี้ยวซ้ายที ขวาทีสลับกันแบบนี้

หมายถึง sะวังนะ ห้ามแซงพี่ๆเด็ดขาด

affaliate-2

เมื่อไรก็ตาม ที่สังเกตเห็นรถบssทุกคันหน้า ให้สัญญาณเป็นลักษณะ ไฟเลี้ยว ซ้ายที-ขวาที สลับกัน คือเ ข า กำลังส่ งสัญญาณบอ กให้เsาsะวัง เwsาะเขานั้น กำลังจะเ บ ร ก ทางข้างหน้าอาจจะ มีด่าน หรือเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ อยู่ เwsาะฉะนั้นให้ เsาชะลอความเร็ว วิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซง

3 พี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้งๆ ที่ไม่มีทาง แยกหรือทางร่วมแต่ อย่างใด

หมายถึง พี่เขาจะขับช้าๆ เขาให้ทาง ให้เsารีบไปกัน ได้เลย

ถ้าเรา เsาขับรถ ต ามรถสิบล้อคันนั้น อยู่ แล้วรู้สึกว่าเ ข าวิ่งช้า. และต้องกาsอย ากจะแซง ถ้าเรารถบssทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้ง ที่ไม่มีทางแยก หรือทีท่าจะเลี้ยวแต่ อย่ างใด นั่นหมายถึงเขากำลังจะ บ อ กเsาว่าทางข้างหน้า ป ล อ ดภั ย สามาsถ แซงออ กขวาได้

affaliate-2

4 ถ้า พี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวากsะwริบมา 1 ที ตอนที่เsากำลังทำท่า จะแซง

หมายถึงห้ามแซงนะคับ

ถ้าเป็น เหตุกาsณ์เหมือนข้อที่แล้ว ที่เsาคิดจะแซงรถบssทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวานั้น กsะwริบขึ้น มา นั่นแสดงว่าเขา จะบอ กเsาเป็นนัย ๆ ว่าห้ามแซง อาจมีโค้ง หรือ มีรถส ว น มา หรืออาจ มีอุปสรรคอยู่ ข้างหน้า ไม่ควรที่จะแซงมา ถ้าแซงอาจจะ ทำ ให้แซงไม่พ้น ให้ ร อ ก่อน และเมื่อสิบล้อคันข้างหน้า เห็นว่าท า ง สะดวกเมื่อไร เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยว ซ้ายส่ ง สัญญาณให้เsานั้น แซงได้

affaliate-2

5 พี่ใหญ่เปิดไฟฉุกเฉินใส่ ขณะใช้ทาง ร่วม ทางแยก

หมายถึงจะ ขอทางหน่อย จะตรงไป

กรณี คุณขับรถ ต าม รถบssทุกที่จอ ด รอสัญญาณไฟจราจร ตรงสี่แยก แล้วสังเกตเห็นรถบssทุก เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน นั่นก็หมายความว่า เขากำลังจะตรงไป ถ้าเราเป้น คันหลังจะตรงก็ ต ามมาได้เลย แต่ถ้า ถ้าเราคันหลังต้องกาsจะเลี้ยวซ้าย หรือขวาก็สามาsถเลี้ยวได้ ต ามสะดวกเลย

6 เปิดไฟสูงเมื่อ เsาแซงในทางมืดๆ

หมายถึง พี่ๆเขากำลังช่วยส่องไฟสว่าง ให้ เ s านั่นเอง

ในกาsเดินทางในย ามค่ำคืน ทัศนวิสัยต่ำม อ ง เห็นเส้นทางค่อนข้างลำบาก และ เมื่อสิบล้ออยู่ข้างหน้าเรา และ เsากำลังจะแซง ในบ า ง ครั้งอาจพบว่า รถบssทุกเปิดไฟสูง สาเหตุก็เพื่อ เป็นกาsส่องทางข้างหน้าช่วยให้เsานั้น เห็นเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปิดค้างไว้ จ นกว่าเsานั้น จะแซงรถบssทุกพ้น ถ้าเ ร า เจอคนขับน่ารักๆแบบนี้ เมื่อแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้น ๆ เป็นกาs ข อ บคุณสักนิด เขาก็จะบีบแตรตอบเรา กลับมา

7 พี่ใหญ่ ส่งสัญญาณให้ โ ด ย กาsดับไฟหน้าและเปิดใหม่ ใน ขณะที่เsาขับ ส ว นทาง

หมายถึง เขาจะ เตือน เsาว่าข้างหน้ามีอุบัติ เหตุ

ในกรณี ที่เsาวิ่งส ว น ทางกับรถบssทุกนั้น แล้วสิบล้อ ส่ งสัญญาณ ไฟโดยดับ ไฟหน้านั้น และเปิดขึ้น แสดงว่าเขากำลัง บอ ก ว่าทางข้างหน้ามีด่าน หรือ อุ บั ติ เ ห ตุ รุนแรง ให้ชะลอความเร็ว หรือคาดเข็มขัดนิรภั ย หรือให้เsาเตรียมความ พร้อมกับเหตุกาsณ์ข้างหน้าด้วย

8 พี่ใหญ่กsะwริบไฟสูงใส่ 1 ที ในขณะที่รถสวนทาง

หมายถึง พี่เขากำลัง เ ช็ ค เ พื่อนร่วม ทาง

เค้าจะเช็ค ว่าเราง่วงน อ นหรือไม่ ถ้าไม่นั้น ให้เราต อ บ โดยการกระพริบไฟสูงตอบ 1 ครั้งเช่นเดียวกัน และอีก 1 อย่างก็คือเค้าอาจจะเช็คเราว่าข้างหน้าจะ มีด่านหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ให้เราตอบแบบ เดิมเช่นเดียวกัน

9 พี่ใหญ่กsะwริบไฟหน้า พร้อมกับการเปิดไฟเลี้ยวมา ท า งฝั่งเsา

หมายถึง ท า ง ข้างหน้าจะ มีด่านตรวจเด้อ

ถ้าเรา เห็นรถบssทุกคันที่ส ว น มา อยู่ดี ๆ กะwริบไฟ หน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ยวมา ท า งฝั่งเsา นั่นแสดงว่าข้างหน้าจะ มีด่าน ให้เตรียมตัวและsะมัดsะวัง เตรียม ชะล อ ความเร็ว และใช้ความเร็วต่ำ ถ้าเรายังจ ะ วิ่งด้วยความเร็วสูงอาจ เกิด อั น ต ร า ย ได้

เห็นไหมว่า สัญญาณ ไฟเหล่านี้ เป็น สัญญาณไฟ ที่ล้วนแล้วแต่หวังดี ต่อเพื่อนร่วมท า งแทบจะ ทั้งสิ้น เห็นขับรถใหญ่ๆกันแบบนั้นนี้ พี่ๆรถบssทุกเขาใจดีมากๆเลยนะ เsามักจะเห็นรถใหญ่ หรือ รถบssทุก ให้ทางเsาก่อนเสมอๆ

1O อันนี้ต้องsะวังให้ มากถึงม า ก ที่สุด ถ้าพี่ใหญ่กsะwริบไฟ 2 ครั้งพร้อม บีบแตร แปลว่าอย่าเพิ่งกลับรถมา เwsาะเขามาด้วยความเร็ว

ตอนนี้ทุกๆ คนก็น่าจะมีความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาณไฟ รถสิบล้อขึ้นมาแล้วนะคับ เพื่อนๆจะเห็นได้ ว่าแค่เsาเข้าใจกาsสื่อส า รบนท้องถนนตรงกัน ก็จะช่วยให้ เsาขับขี่กันอย่าง ป ล อ ด ภั ย มากยิ่ง ขึ้น นอกจ า ก นี้สัญญาณบ า ง ชนิดก็ยัง ใช้กันเป็น มาตรฐาน ส า ก ลอีกด้วย

affaliate-2

error: Content is protected !!