หากชีวิตทำอะไรไม่ค่อย ขึ้น เ งิ นไม่เหลือเก็บ ล อ งตามนี้แล้ว 3เดือน ทำครั้งเห็นผล

หากชีวิตทำอะไรไม่ ขึ้น เ งิ นไม่เหลือเก็บลองต า ม นี้แล้ว 3เดือน ทำครั้งเห็นผล

หาก ใคร หรือ ครอบครัว คนไ ท ย มัก จะมีก า ร ตั้งศาลพ ร ะ ภูมิ เพื่อ ไหว้เจ้า ที่เจ้าทาง เพื่อ แส ดง ความ เคา รพ และขอให้ช่วยปกปั กรั ก ษ า

คนในบ้าน วันนี้เรา มีอีกหนึ่ง พิธีก า รไหว้เจ้า ที่แต่ เป็นการ ไหว้เจ้าที่ในบ้าน จะต่างจากก า รไ หว้ศ าลพ ร ะ ภู มิ โดยการไหว้เจ้า ที่ในบ้านนั้น

เป็นเหมือนกับ การ ไห ว้เจ้า ที่ ที่มีอยู่แล้วแต่เดิม ต่างจ า ก พระภูมิ ที่เราเชิญท่าน ลงมา ให้ปกปักรั ก ษา บ้านเรือนก า รไหว้เจ้าที่กลางบ้าน จะเป็นอ ย่ า ง ไร ไปดูวิธีการกัน

สิ่งที่ต้อง จัดเ ต รี ย ม

เที ย น 1 คู่และธูป 5 ด อ ก, ด อ กดาวเรือง 9 ด อ ก, น้ำเปล่า 5 แก้ว, หม า กพลู 9 คำ, ผลไม้ 9 อ ย่ า ง.

โดยผลไม้นั้น ขอให้มีตัวหลักๆ เป็น แก้วมังกร กล้วย องุ่น และสับปะรด ซึ่งผลไม้เหล่า นี้จะมีค ว า ม หมายในตัวเอง คือ องุ่น. จะช่วย เรื่องของ เงินๆทองๆ

affaliate-2

ช่วยเรื่องทรัพย์ให้มั่งคั่ง มั่นคง แก้ว มั ง ก ร. จะช่วยใน เรื่องของ การจัดการกับ บริวาร การมีลูกน้องที่ ดี สำหรับเจ้าข อ งกิจการ กล้วย. ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้ราบรื่นขึ้น สับปะรด. ทำให้มีหูตา ที่ม อ ง อะไรได้กว้างไกลขึ้น และชัดเจน.

การ จัดว า ง

1 ให้เริ่มจาก ปูผ้าข า ว กลางบ้านในบริเวณ ที่กว้างขว า ง โดยให้จัดวาง ข อ งไหวหันหลั งให้กับประตูหน้าบ้าน

2 จากนั้น จึงว า ง ของไหว้ทั้งหมดเรียงให้เรียบร้อย สวยงาม แล้วจึงเริ่มจุดธูปเทียนพร้อมกับ กล่าวคำข อ ขมาดังนี้ ข้าแต่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของ

affaliate-2

ทาง เจ้าขอ งบ้านเรือนแห่ง นี้ บ้านเลขที่ (ให้ว่าบ้านเลขที่นั้นๆ) วันนี้เป็นวันที่ ดี ข้าฯ (กล่าวชื่อ นามสกุลเรา) จึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย

เพื่อขอ ขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดที่ข้าฯได้กระทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ หรือไม่รู้ก็ดี

ข้าฯขอ อโหสิก ร ร มต่อ ท่าน ขอให้ ท่านโปรดจง งด เว้นโ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อโหสิก ร ร ม ให้แก่ ข้าฯด้วยเทอญ

และโปรดช่วยอธิฐาน ข อ ตามปรารถนา สาธุ หลังจากกล่าวจบแล้ว ให้ร อ จนกว่าธูปจะหมด ด อ ก จึงค่อย ขอลาของไหว้

affaliate-2

ด้วยการจับ ที่พานแล้วกล่าวว่า ขอเ ด นขอชาน ให้ลูกให้หล า น ได้กิน เพื่อควา ม เป็นสิริมงคง

จากนั้นจึงเก็บข อ ง ไหว้ให้ ไปแจกจ่ายกัน ทานกันได้เลย การไหว้เจ้า ที่เจ้าท า งกลางบ้าน ในลักษณะนี้ ให้เรา ทำประมาณ 3-6 เดือนครั้งก็ได้

เพื่อที่จะเป็น ก า ร ขอ ขมา ในบางสิ่ง ที่เราอ าจจะ ทำสิ่งใด ที่ไม่ถูก ไม่ควร จะทำให้ครอบครัวเรา อยู่เย็น เป็นสุข ทำ กิจการ ก็จะราบรื่นเจริญรุ่งเรือง ไปในทุกๆด้าน

affaliate-2

error: Content is protected !!