สวด คืนนี้ บทสวดมนต์ ก่อนนอน แผ่เมตตาสั้น ติดขัดไรก็ ให้ขอ

สวดคืนนี้ บทสวดมนต์ ก่อนนอน แผ่เมตตาสั้นติดขัดไรก็ ให้ขอ.

เริ่มต้นด้วย ก า รสวดมนต์ ด้วยคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ต่อด้วย บทบูชาพระรัตนตรัย

อะ ระ หัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ

สวาก ขา โต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ

สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ

affaliate-2

บทส ร ร เสริญ ของ พ ระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

หลังจากนั้น ดดย ให้เริ่ม ก า ร แผ่เมตตา

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอ ให้ข้าพเจ้ามี ความสุข , นิท ทุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ , อะเ ว โร โหมิ ปราศจากเวร

affaliate-2

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจ า ก อุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง , อะนีโฆ โหมิ ปราศจ า ก ความทุ กข์การทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุข ก า ย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจ า ก ทุกภัยทั้งสิ้ นเถิด

หลังจากการ แผ่เมตตาให้ แก่ตัวเราเอง ดี แล้ว ก็ต่อด้วย แผ่เมตตาให้แก่ สรรพสัตว์ ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่ เป็นเพื่อน ทุ กข์ เกิ ดแก่เจ็ บ ล า จากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น

affaliate-2

อะ เ ว รา โหนตุ จง เป็น สุขเป็น สุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและ กันเลย

อั พะ ย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่ า ได้เ บี ย ด เบียนซึ่ง กันและกันเลย

อะ นี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมี ความสุขกาย สุขใจ รักษาต นให้พ้นจาก ทุ กข์ภัยทั้ง สิ้ นเถิด

อานิสงส์แห่ง ผลบุญนี้ ข อ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจ า กความทุ กข์ ยากลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไ ป โดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้น จงสำเร็จ ด้วยเทอญ

บ ท สวดมนต์ และบท แผ่เมตตา ที่เราได้นำมา บ อ กต่อกัน ในครั้งนี้ เป็น บ ท สวด สั้นเหมาะสำหรับสวดมนต์ ก่อนนอน และจะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องก า ร เริ่มต้นที่ จะสวดมนต์ และห า ก ต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีม า ก ยิ่งขึ้น แนะนำให้นั่งสมาธิ อยู่บ่อยๆ อย่ างน้อย วันละครั้ง เพื่อเจริญสติและสมาธิ ให้กับตัวของ คุณเ อ ง

affaliate-2

error: Content is protected !!