10 เรื่องที่พ่อ กับ แม่ค ว ร ที่ จะ ปลูกฝังให้กับ ลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆ

p>ความคาดหวังของพ่อแม่นั่นก็คือ การเห็นลูกๆ เติบโตมาเป็นคนดี เป็นคน เก่ง อยู่ในสังคมได้แบบสบายๆ เพร าะ พ่อแม่เองก็ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกๆไปได้ตลอ ด เพราะ ฉนั้นจึงอย ากเห็นลูกๆ เติบโตขึ้น มามีชีวิตที่ดีด้วย พ่อแม่จึงพย ามสอนสั่งลูกเพื่อให้เป็นไปต ามใจหวัง

ว่ากันต ามความจริงแล้ว ไม่มีบทเรียน ก า ร สอนลูกเล่มไหนเลย ที่จะกางตำร าสอนลูกๆได้ดีเท่ากับพ่อกับ แม่เป็นคนร่างขึ้นมาเอง ยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาในยุคนี้ควรจะ ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจด้วยแล้ว และเท่าทันการเลี้ยงลูกๆ ให้เติบโตขึ้นมาในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต ามยุคนั้น

1 สอนลูกให้ล ง ทุ น ตั้งแต่อายุน้อยๆ

ในยุคก่อนๆ พ่อแม่มักจะสอนลูกๆให้ออมเ งิ น แต่ในยุคนี้ที่ พ่อแม่สอนลูกๆออมหุ้นตั้งแต่ยัง อยู่ประถมนั้น เพร าะเมื่อเขาจบปริญญา ลูกจะร ว ยกว่าเ ด็ ก ที่ออมเ งิ นปกตินั้นเอง อ ย่ างน้อย 10 เท่า

2 สอนให้ลูกรู้จักสร้างงาน

พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งลูกเรียนหนังสือก็ เพื่อหวังให้ลูกๆเติบโตขึ้น มาหาการงานที่ดีทำกัน ได้ แต่ถ้าอย ากให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีในโลกยุคใหม่แล้วต้องให้ลูกรู้จักสร้างงานที่ดี สร้างอาชีพได้ สร้างร า ยได้ขึ้น มาเอง ด้วย อ ย่ าเพียงคิดแค่สอนหางานเท่านั้น แต่ต้องสอนให้รู้วิธีสร้างงานให้เป็นด้วย

3 สอนลูกให้รู้จักจัดการเ งิ นของตัวเองให้ เป็น

คนที่มี ชีวิตสบายคือ คนที่รู้จักจัดการเ งิ นของตัวเองได้ดี แต่ก็ไม่มีเ งิ น แบบไหน ที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคับ ชีวิตจริงมันเป็นเช่นนี้จริง ๆ ข้ อคิดสอนลูกยุคใหม่

4 สอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบ

คนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดีนั้น คือคนที่รู้จักว่าตัวเองผิ ดแล้ว ก็คิดจะ แก้ไข คนที่ไม่ยอมรับผิ ดอะไร คือ คนไร้ความรับผิ ดชอบในชีวิต และไม่เคยคิดแก้ไขอะไรเลย

5 สอนลูกให้ฝึกทำงานตั้งแต่ยังเ ด็ กๆ

คนที่ประสบความสำเร็จ สูง นั้นส่วนใหญ่แล้ว เริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆ ไม่ใช่เพร าะ แค่ความเก่งอย่างเดียว แต่เพร าะคนที่ทำงานตั้งแต่เ ด็ ก จะรู้จักค่าของเ งิ นก่อนใครนั้นเอง

6 พ่อแม่ควรชมลูกให้เป็น

อ ย่ าเอาแต่เปรียบเทียบลูกๆเรากับลูกคนอื่นๆ มันไม่ทำให้เขาดีขึ้นมาหลอกคับ นอ กจากทำให้ลูกรู้สึกด้อยค่าลงไป บ่นให้น้อย ล ดการล้อ ไร้การขู่ แต่ควรสอนลูกด้วยเหตุและผลจะดีที่สุด

7 สอนลูกให้รู้จักรักตัวเองให้เป็น

เพร าะ โลกยุคนี้ใช้วัตถุและเ งิ น ในการตีค่าของคนนั้นเอง ปัญหาหลักๆของเ ด็ กยุคนี้คือ ไม่รักตัวเองไม่เป็น และมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง การสอนลูกให้รู้จักที่จะรักตัวเองคือ การรู้จัก ตั ว เ อ งและเป็นตัวของตัวเองจะดีที่สุด โดยไม่ต้องพย าย ามใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้คนอื่นๆนั้น มองว่าเราดี

8 สอนลูกให้รู้จักการให้

ควรเน้นสอนเรื่องก า ร ทำอะไรเพื่อคนอื่นๆบ้าง แบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนกลับมา อ ย่ างเช่น การให้ลูกได้ทำกิจก ร ร ม อาสา ฝึกช่วยเหลือคนอื่น และการบ ริ จ า คสิ่งของเหล่านี้ เป็นต้น

9 พ่อแม่ควรลงโ ท ษลูกเมื่อทำผิ ด

พ่อแม่ที่ไม่เคยลงโ ท ษลูกเลย เมื่อทำผิ ด สุดท้ายนั้น สังคมจะกล า ยเป็นคนที่ลงโ ท ษลูกคุรเอง ดังนั้นรักลูกๆต้องสอนเรื่องผิ ด ถูก อ ย่ าต ามใจจนให้ลูกๆกล า ยเป็นโ ร ค เอาแต่ใจด้วยนะคับ และอ ย่ าเอาแต่ให้ท้ายจนเกินงาม

10 สอนลูกให้มองการไกล

คนที่จะสำเร็จกว่าคนอื่นๆ ในโลกยุคต่อไปนี้ คือคนที่ฝึกก า ร มองการไกลที่ดี เรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่ควรฝึกฝน และเรียนรู้ตั้งแต่เ ด็ ก ๆอ ย่ างไรก็ต ามที แม้ในโลกยุคใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอ ย่ างรวดเร็วก็ตาม แต่สิ่งที่คงทนถาวรจากพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือ การเลี้ยงลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว ต าม ด้วยข้ อคิดดี ๆ ที่พ่อแม่ควรได้จะ ปลูกฝังส อ น ลูกๆให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตในอนาคตที่เขาจะเติบโตขึ้นอ ย่ างดีและมีคุณค่านะคับ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!