3 วิ ธีที่จะช่วย ให้ ป ล ดภาระห นี้บ้าน ดอ กเบี้ยล ดลง

บ้านนั้น เป็นที่สิ่งที่หล า ยๆคนต้องการที่จะมี เพราะการมีบ้านแล้ว มีรถนั้น มันทำให้ชีวิตเรานั้นดูมั่นคงม า กขึ้น แต่ส่วนของบ้านนั้น มีร า ค าที่สูง มากจะซื้ อแต่เป็นแค่ การผ่ อ นบ้านส่วนใหญ่ ซึ่งกว่าจะผ่ อ นหมดก็ใช้เวลานานมากพอสมควร

สำหรับคน มีบ้าน การผ่ อ นจ่ายชำระค่างวดในแต่ล่ะงวนของบ้านซักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เพราะบ้านหนึ่งหลังอาจต้องใช้ระยะเว ล า นานในการผ่ อ นจ่ายชำระเป็น 30-40 ปีทีเดียวเลยนะคับ และถ้าหากล อ ง คำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย ของการผ่ อ นบ้านนั้น

บางคนรู้แล้ว แทบจะลมจับได้เลย เพราะบ า ง กรณีด อ กเ บี้ ยของบ้านสูงถึงขนาด ซื้ อบ้านได้อีกหลังด้วยซ้ำไปนะคับ โดยหากไม่ได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้าน และคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย MRR 7เปอร์เซน ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ไม่รวมกับโปรโมชั่นต่างๆ จากสถาบันการเ งิ น หรือธนาคารที่มักจะมีอัตราด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 3-5 ปีแรกเท่านั้น ไม่โปะจ่ายชำระห นี้ โดยประมาณร า ค าคร่าวๆ ตั ว อ ย่ าง เช่น บ้านร า ค าหลังละ 1,000,000 บ า ท จะมี ด อ กเบี้ยสูงถึง 1,390,000 บ า ทเลยทีเดียว

โดย 3 เ ท ค นิ คในการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็วๆนั้น เพื่อจะได้ทำการ ปล ดภาระห นี้สินเร็วขึ้น ยิ่งเป็นห นี้ก้อนใหญ่แบบนี้ อ ย่ า งห นี้ผ่ อ นบ้านนั้น หากจ่ายผ่ อ นชำระคืนได้เร็ว จะทำให้เราสบายใจมากขึ้น ไม่ต้องเป็นห นี้ และยังเป็นก า ร สร้างเครดิตที่ดีให้กับตนเองได้

3 เ ท ค นิ คผ่ อ นบ้านหมดเร็ว ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1 รีไฟแนนซ์บ้าน ทาง ออ กของการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว

รีไฟแนนซ์คือ การที่จะไปขอสินเชื่อ บ้านจากธนาคารอื่น เพื่อมาปิดห นี้กับธนาคารเดิมที่เคยขอสินเชื่อบ้านไว้ ในอัตราด อ ก เ บี้ ยที่ถูกกว่า มักนิยมทำกัน มาก เพราะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้บ้านส่วนใหญ่

จะมี ด อ กเ บี้ ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก แต่ทั้งนี้ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ ควรตรวจสอบดูร า ยละเอียดข อ ง สัญญาสินเชื่อบ้านจ า ก ธนาคารเดิมให้เรียบร้อยดีเ สี ยก่อนซะก่อน เพราะส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์บ้าน

จะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่ า น อายุสัญญาไปแล้วถึง 3 ปี รวมถึงข้ อ กำหนดต่างๆ ในร า ยละเอียด ข อ ง สัญญากู้ยืมด้วย เพื่อไม่ให้ต้องเ สี ยค่าปรับจุกจิกที่ไม่จำเป็น นั่นเอง

2 ช่วงเวลาด อ ก เ บี้ ย ต่ำ ให้รีบจ่ายเพิ่ม

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะมีโปรโมชั่นด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 1-3 ปีแรกเท่านั้น ดังนั้น การโปะห นี้จ่ายเท่าตัวของ ยอ ดชำระในแต่ละงวดได้อาจเป็นเรื่องที่หนักมาก เกินไป แต่ถ้าหากหมั่นจ่ายโปะห นี้ ในช่วงที่ด อ กเ บี้ ยต่ำๆแบบนี้ จะยิ่งทำให้ห นี้หมดได้เร็วขึ้น เพราะอัตรา ด อ กเบี้ยผ่ อ นบ้าน มักจะมีเรทอัตราด อ กเบี้ยที่ขึ้นต าม MRR โดยข อ ง แต่ละธนาคารก็จะมีอัตราแตกต่างกันออกไปนะคับ ดังนั้น ช่วงที่ ด อ กเบี้ย ต่ำให้รีบหมั่นโปะชำระห นี้ให้ได้มากที่สุด เพราะเ งิ นต้นก็จะได้ล ดลงต ามไปด้วย

3 โปะอีกเท่าตัว เพื่อ ล ดระยะเวลาการเป็นห นี้

โดยปกติแล้ว เมื่อครบกำหนด การจ่ายชำระค่าบ้านให้เราจ่ายมากกว่ายอ ดของการแจ้งชำระห นี้อีกเท่าตัว หากมีกำลังท รั พ ย์มากพอนะคับ ยกตัวอ ย่ า งเช่น ยอ ดจ่ายชำระอยู่ที่ 12,000 บ า ทแล้ว ให้เราจ่ายทบเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเป็น 24,000 บ า ท ซึ่งเป็นเ ท ค นิ คง่ายๆ ที่จะทำให้ก า ร จ่ายชำระห นี้หมดเร็วกว่าเดิมหล า ยเท่าตัว จากปกติแล้วต้องผ่ อ นจ่ายชำระคืน 30 ปี อาจเหลือ แค่เ พี ย ง 9-10 ปี ก็หมด ห นี้ได้แล้วด้วย แต่ถ้าหากรู้สึกเป็นภาระทางการเ งิ นมากไป หรือ กดดันตัวเองมากจนเกินไป อาจโปะเพิ่มมากกว่าจำนวนยอ ดชำระ 10เปอร์เซน – 20เปอร์เซน ก็ได้เช่นกันนะคับ เพราะการโปะจ่ายชำระคืน ในบางส่วนนั้นจะยิ่งทำให้ร่นระยะ เ ว ล าการผ่ อ นชำระห นี้ได้เช่นกันด้วย

สิ่งที่ สำคัญในการผ่ อ น บ้านให้หมดเร็วนั้นก็ คือ ต้องมีระเบียบวินัยในการผ่ อ นจ่ายชำระคืนด้วยนะคับ แม้ว่าจะไม่สามารถโปะห นี้ได้มาก แต่การจ่ายคืนตรงต่อเ ว ล า เป็นเหมือนการสร้างเ ค ร ดิ ต ที่ดี ทางการเ งิ น ที่ดีให้กับตนเองด้วย และธนาคารเองก็จะเ ล็ งเห็นในจุดนี้คับ โดยหากมีประวัติทางการเ งิ นที่ดี อาจจะสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องของปรับล ดอัตราด อ กเ บี้ ยรว ม ถึงการยื่นขอทำธุรก ร ร มทางการเ งิ นอื่นๆ ก็จะสามารถทำได้อ ย่ า งง่ายดายอีกด้วยนะคับ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!